en

Obchodné podmienky – BMW Lifestyle


Všeobecné
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky predaja originálnych BMW Lifestyle produktov pri uzatváraní zmlúv na diaľku prostredníctvom e-Shopu.

 • Pod pojmom
  • „Predávajúci“ sa rozumie Regnum Košice s.r.o., so sídlom Nerudova 14, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 46679049, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach, oddiel: Sro, vložka č.: 29849/V,

  • „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.regnum-kosice.sk,

  • „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-Shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,

  • „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 • Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Adresa: Ostrovského 3, 04001 Košice
Telefónne číslo: +421-553087364
E-mailová adresa: info@regnum.sk

Postup uzavretia zmluvy na diaľku

 • Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.regnum-kosice.sk/lifestyle.

 • Kupujúci vykonáva objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť, kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle Predávajúcemu. Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje.

 • Akékoľvek ponuky tovaru v internetovom obchode Predávajúceho (vrátane obvyklej doby dodania) sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzatvoriť zmluvu.

 • Bezprostredne pred odoslaním objednávky informuje Predávajúci Spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne (i) o hlavným vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) o celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, a (iv) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa.

 • Spotrebiteľ odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.

 • Po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi bezodkladne prijatie objednávky.

Platobné a dodacie podmienky

 • Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar v lehote závislej od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho, pričom obvyklá lehota dodania je 10 (desať) pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota je len orientačná a nezáväzná.

 • Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom ním vybraného prepravcu na miesto dodania uvedené v objednávke Kupujúceho. Predávajúcim vybraný prepravca dodá tovar na miesto dodania uvedené v objednávke, a to k hlavnému vchodu do budovy uvedenej v objednávke, pokiaľ je tomuto vchodu umožnený prepravcovi prístup.

 • Predávajúci dodáva tovar výlučne na území členských štátov Európskej únie.

 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste uvedenom v objednávke. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar aj jeho obal a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný vyhotoviť s prepravcom záznam o poškodení tovaru.

 • Cena tovaru je uvedená pri ponúkanom tovare na stránke www.regnum-kosice.sk/lifestyle. Cena je uvedená vrátane DPH ako aj iných daní a poplatkov bez nákladov na dopravu. Konečná cena vrátane nákladov na dopravu bude Kupujúcemu vyobrazená v sumarizácii objednávky pred odoslaním objednávky a bude uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky.

 • Predávajúci akceptuje platbu ceny tovaru výlučne formou „na dobierku“, t.j. pri dodaní tovaru Kupujúcemu (peňažné prostriedky preberá od Kupujúceho prepravca).

Reklamácia

 • Spotrebiteľ je povinný uplatniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie najneskôr pri predložení Reklamačného záznamu, ktorého vzor je dostupný na stránke Predávajúceho www.regnum-kosice.sk.

 • Predávajúci na základe Spotrebiteľom uplatneného spôsobu vybavenia reklamácie, určí spôsob vybavenia reklamácie – opravu tovaru, výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, písomnú výzvu na prevzatie plnenia, príp. odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočných prieťahov, v zložitých prípadoch do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť neskôr, ale celkové vybavenie reklamácie nesmie presiahnuť 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • V prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru. Predávajúci vystaví o vybavení reklamácie písomný doklad a predloží/zašle ho Spotrebiteľovi do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácii tovaru, vrátane informácii o nárokoch Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho dostupný na webovej stránke Predávajúceho www.regnum-kosice.sk.

Právo odstúpiť od zmluvy

 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota 14 dní na odstúpenie sa počíta odo dňa:

  • Prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu prevezme, 

  • Prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade ak sa tovar dodáva oddelene, alebo
  • Prevzatia prvého dodaného tovaru, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 • Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:

  • Na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

  • Na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • Na poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby,
 • Právo odstúpiť od zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od zmluvy na adrese uvedenej v článku 1.3. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie zmluvy podľa Prílohy č. 1.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. 
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastní a funkčností tovaru.
 • V prípade ak je predmetom zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru / služby

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 • Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záruky

 • Predávajúci poskytuje záruky v zmysle a v rozsahu stanovenom podľa všeobecného predpisu.

Riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 • Orgánom dozoru a súčasne aj jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporov s využitím online platformy, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 15.11.2019

Príloha 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu: Regnum Košice s.r.o., Ostrovského 3, 040 01 Košice, email: info@regnum.sk:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..........................................

– Dátum: ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Objavte viac

Súbory cookie na doméne regnum-kosice.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.